Nghiên cứu thử nghiệm tích hợp dữ liệu thống kê dân số, nhà ở với dữ liệu nền địa lý cho tỉnh Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu quản lý, quy hoạch của tỉnh
PDF | Download: 16

Từ khóa

dữ liệu thống kê dân số
nhà ở
dữ liệu nền địa lý
bản đồ điện tử
tỉnh Thanh Hóa Integrate
housing and population census
geographical database
electronic map
Thanh Hoa province

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, T. T. T., Trịnh, A. C., Cao, V. H., Nguyễn, V. T., Đỗ, H. Đức, & Lương, T. K. D. (2022). Nghiên cứu thử nghiệm tích hợp dữ liệu thống kê dân số, nhà ở với dữ liệu nền địa lý cho tỉnh Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu quản lý, quy hoạch của tỉnh. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (51), 30–39. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.51.562

Tóm tắt

Bài báo trình bày quá trình nghiên cứu giải pháp tích hợp động và thử nghiệm tích hợp dữ liệu thống kê dân số, nhà ở với dữ liệu nền địa lý cho tỉnh Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu quản lý, quy hoạch của tỉnh cũng như những nghiên cứu tiền khả thi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cơ sở lý thuyết dựa trên phương pháp tích hợp dữ liệu động thông qua các dịch vụ Web, bản đồ trực tuyến mã nguồn mở. Giải pháp giúp nâng cao khả năng tiếp cận dữ liệu, gia tăng giá trị sử dụng của các cơ sở dữ liệu hiện có nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập trong vận hành, cập nhật các cơ sở dữ liệu đó. Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu là kết quả tổng điều tra nhà ở và dân số của tỉnh Thanh Hóa năm 2019 và dữ liệu nền địa lý tỉnh Thanh Hóa. Kết quả thử nghiệm là bản đồ điện tử dân số, nhà ở tỉnh Thanh Hóa nhằm tăng khả năng ứng dụng, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho công tác tổng hợp, đánh giá dữ liệu thống kê.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.51.562
PDF | Download: 16

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.