Số 15 (2013)

Đo đạc - Bản đồ và các ngành liên quan

Nghiên cứu tác động của quá trình khai thác mỏ đối với đới bờ khu vực bể than Quảng Ninh bằng tư liệu địa tin học.
Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn Hiệp, Nethnapha Phouangsomthong, Phạm Thị Thanh Hòa
10.54491/jgac.2013.15.332
PDF | Download: 97 | View: 99 | Pages: 58-64