Phân tích biến động sử dụng đất trong mối quan hệ với yếu tố tự nhiên huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
PDF | Download: 149

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. L., Lê, T. T. H., Phạm, V. C., & Võ, C. M. (2015). Phân tích biến động sử dụng đất trong mối quan hệ với yếu tố tự nhiên huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (24), 53–60. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.24.146

Tóm tắt

Mục tiêu chính của bài báo là xác định biến động sử dụng đất và đánh giá mối quan hệ giữa biến động đó với yếu tố tự nhiên huyện Thái Thụy- Thái Bình.Yếu tố địa mạo, thổ nhưỡng, khoảng cách tới đường bờ và biến động đường bờ được lựa chọn như là biến độc lập trong quan hệ với biến động sử dụng đất khu vực này.Biến động sử dụng đất được phân tích từ ảnh vệ tinh kết hợp với bản đồ địa hình.Phân tích hồi quy logistic đa thức chỉ ra mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với các yếu tố tự nhiên.Kết quả chỉ ra rằng, biến động chủ yếu là biến động đất lúa và hoa màu; biến động đất rừng ngập mặn và biến động đất nuôi trồng thủy sản.Mỗi một cặp biến động khác nhau sẽ có quan hệ đặc trưng với từng điều kiện tự nhiên ở mức độ khác nhau.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.24.146
PDF | Download: 149

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.