Nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu đầu vào cho mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An từ dữ liệu viễn thám và GIS
PDF | Download: 63

Từ khóa

Cháy rừng
Viễn thám
GIS
Mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng
Tỉnh Nghệ An Forest fire
Remote sensing
GIS
Forest fire risk prediction model
Nghe An province

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đoàn, T. N. P., Trịnh, L. H., Nguyễn, V. T., & Lê, T. T. H. (2023). Nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu đầu vào cho mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An từ dữ liệu viễn thám và GIS. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (58), 10–17. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.704

Tóm tắt

Thời gian qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người, cháy rừng có xu hướng diễn biến phức tạp. Nhiều mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng dựa trên dữ liệu viễn thám và GIS đã được đề xuất nhằm đánh giá nguy cơ xảy ra cháy rừng ở các khu vực khác nhau. Đối với các mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng, bộ dữ liệu đầu vào có vai trò hết sức quan trọng, quyết định đến độ chính xác và hiệu suất của mô hình. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu đầu vào cho mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng ở khu vực phía tây tỉnh Nghệ An. Các dữ liệu, số liệu về địa hình, lớp phủ, khí hậu-khí tượng, kinh tế-xã hội được thu thập và đánh giá mức độ quan trọng đến khả năng gây cháy rừng, từ đó lựa chọn bộ dữ liệu đầu vào cho các mô hình dự báo, bao gồm 9 lớp thông tin: (1) độ cao, (2) độ dốc, (3) hướng sườn, (4) mật đô che phủ thực vật, (5) mật độ dân cư, (6) nhiệt độ bề mặt, (7) độ bốc thoái hơi nước bề mặt, (8) tốc độ gió, (9) lượng mưa trung bình tháng.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.704
PDF | Download: 63

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.