Nghiên cứu khả năng tích hợp dữ liệu địa tin học trong đánh giá môi trường chiến lược các dự án chiến lược quy hoạch kế hoạch
PDF | Download: 547

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, T. H., & Võ, C. M. (2011). Nghiên cứu khả năng tích hợp dữ liệu địa tin học trong đánh giá môi trường chiến lược các dự án chiến lược quy hoạch kế hoạch . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (7), 30–34. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.441

Tóm tắt

không có
https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.441
PDF | Download: 547

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.