Nghiên cứu khả năng phát hiện bụi PM10 trong không khí bằng dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI khu vực Hà Nội
PDF | Download: 81

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, N. H., & Trần, V. A. (2017). Nghiên cứu khả năng phát hiện bụi PM10 trong không khí bằng dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI khu vực Hà Nội. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (32), 47–53. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.32.219

Tóm tắt

Bụi PM10 là bụi có đường kính khí động học từ 0,001÷10µm, đây là một trong những tác nhân ô nhiễm không khí ảnh hướng lớn tới sức khỏe con người. Trong bài báo này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu xác định bụi PM10 trong không khí bằng cách sử dụng các hình ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Trọng tâm nghiên cứu về khảo nghiệm quá trình xác định ô nhiễm không khí, bắt đầu từ việc điều chỉnh khí quyển của vệ tinh Landsat 8 OLI bằng phương pháp DOS, tính AOT, hàm liên hệ giữa AOT và PM10, từ đó tiến hành tính PM10 từ dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI ở khu vực trung tâm của thành phố Hà Nội.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.32.219
PDF | Download: 81

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.