Ứng dụng GIS trong công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 2 của thành phố Hà Nội (đoạn Vĩnh Tuy – Chợ Mơ - Ngã tư Vọng)
PDF | Download: 166

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, L. T., Hà, Q. V., Nguyễn, X. L., Lê, P. T., Bùi, N. T., & Trần, Q. B. (2018). Ứng dụng GIS trong công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 2 của thành phố Hà Nội (đoạn Vĩnh Tuy – Chợ Mơ - Ngã tư Vọng). Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (36), 32–39. https://doi.org/10.54491/jgac.2018.36.273

Tóm tắt

Trong các dự án phát triển giao thông đô thị tại Hà Nội, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn nhận được sự quan tâm của xã hội và các cơ quan quản lý. Việc lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng có đầy đủ thông tin, đảm bảo độ chính xác, đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan luôn là vấn đề được quan tâm. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã nghiên cứu và ứng dụng GIS để hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựngtuyến đường Vành đai 2, đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng của thành phố Hà Nội. Kết quả đã thành lập được cơ sở dữ liệu đất đai cho tuyến đường Vành đai 2, trên cơ sở đó tính toán diện tích trong và ngoài chỉ giới đường đỏ, tính giá bồi thường về đất và nhà cho các thửa đất trong phạm vi dự án và tạo kênh thông tin về quy hoạch của dự án trên mạng interne
https://doi.org/10.54491/jgac.2018.36.273
PDF | Download: 166

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.