Nghiên cứu nhận dạng các cực vị thế đối với giá đất ở đô thị tại quận Cầu Giấy theo tiếp cận vị thế - chất lượng
PDF | Download: 90

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Bùi, N. T., Lê, P. T., Phạm, L. T., & Trần, Q. B. (2020). Nghiên cứu nhận dạng các cực vị thế đối với giá đất ở đô thị tại quận Cầu Giấy theo tiếp cận vị thế - chất lượng. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (45), 42–49. https://doi.org/10.54491/jgac.2020.45.322

Tóm tắt

Định giá đất đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý tài chính về đất đai và nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội và các cơ quan quản lý. Hiện nay, có nhiều cách tiếp cận khác nhau về định giá đất, trong đó có cách tiếp cận sử dụng lý thuyết Vị thế - Chất lượng (VT-CL). Xác định cực vị thế là một bước quan trọng trong phương pháp định giá đất theo tiếp cận VT-CL. Nghiên cứu này đặt mục tiêu nhận dạng các cực vị thế đối với giá đất ở đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy. Với bộ dữ liệu gồm 452 mẫu điều tra trong những năm gần đây và 20 yếu tố ảnh hưởng tới giá đất được nghiên cứu, nhóm tác giả đã chỉ ra được 02 cực vị thế đối với giá đất ở đô thị trên địa bàn nghiên cứu là công viên Cầu Giấy và khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính.
https://doi.org/10.54491/jgac.2020.45.322
PDF | Download: 90

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.