Nghiên cứu biến động sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa phục vụ quản lý đất đai và quy hoạch phát triển huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
PDF | Download: 297

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, V. T., Lê, P. T., Phạm, S. L., & Đỗ, T. T. T. (2011). Nghiên cứu biến động sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa phục vụ quản lý đất đai và quy hoạch phát triển huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (7), 40–46. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.443

Tóm tắt

không có
https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.443
PDF | Download: 297

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.