Ứng dụng mạng Efficientnet trong phân loại lớp phủ bề mặt.
PDF | Download: 25

Từ khóa

Lớp phủ mặt đất
Mạng EfficientNet
Dữ liệu vệ tinh Landcover
EfficientNet
Sattelite data

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, L. T. ., Đồng, V. H., Lê, C. T., Đỗ, T. P. T., & Bùi, Q. T. (2024). Ứng dụng mạng Efficientnet trong phân loại lớp phủ bề mặt. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (59), 36–42. https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.717

Tóm tắt

Sự ra đời của các phương pháp học máy (các thuật toán phân loại, phân mảnh hay các thuật toán tối ưu hóa) hỗ trợ tự động hóa quá trình phân tích ảnh đã tạo tiền đề cho việc nâng cao độ chính xác trong theo dõi diễn biến sự thay đổi trên bề mặt trái đất. Nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu mẫu EuroSat để huấn luyện một số biến thể mạng EfficientNet, ứng dụng cho phân loại lớp phủ mặt đất theo cảnh (scene-based classification). Kết quả cho thấy độ chính xác phân loại của Mạng EfficientNet B3, B4, và B5 đạt được tương ứng là 97,7%, 97,74%, 97,9% và mô hình được sử dụng để phân loại một số loại hình lớp phủ của mẫu thử nghiệm tại khu vực Đông bắc Bắc bộ, Việt Nam. Sai số này có thể do bộ mẫu huấn luyện không có một số loại hình lớp phủ tưởng ứng như tại Việt Nam.

https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.717
PDF | Download: 25

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.