Công tác chỉnh lý bản đồ số địa hình, địa chính
PDF | Download: 88

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đinh, C. H. (2018). Công tác chỉnh lý bản đồ số địa hình, địa chính. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (38), 55–58. https://doi.org/10.54491/jgac.2018.38.286

Tóm tắt

Trên cơ sở các thiết bị mới, hiện đại ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất trắc địa cùng với sự phát triển của công nghệ tin học, tác giả đưa ra giải pháp công nghệ và xây dựng mô-đun chương trình ứng dụng nhằm tự động hóa công tác biên tập chỉnh lý bản đồ số trên cơ sở các số liệu thu thập từ thiết bị: Toàn đạc điện tử; Đo động thời gian thực RTK (real time kinematic); Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS (Continously Operating Reference Station). Bằng ngôn ngữ lập trình C++, VB 6.0 và lý thuyết sai số, thuật toán biến đổi tọa độ trên mặt phẳng, tác giả xây dựng mô-đun chương trình tự động công tác chỉnh lý bản đồ đáp ứng yêu cầu về độ chính xác đặt ra với hiệu quả kinh tế cao. Kết quả nghiên cứu là mô-đun chương trình được kiểm chứng tính chính xác thông qua các số liệu thực tế.
https://doi.org/10.54491/jgac.2018.38.286
PDF | Download: 88

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.