Ứng dụng tin học vào các bài toán trắc địa trong khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng đường hầm.
PDF | Download: 59

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đinh, C. H., Hoàng, T. T., & Nguyễn, V. L. (2014). Ứng dụng tin học vào các bài toán trắc địa trong khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng đường hầm. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (22), 53–56. https://doi.org/10.54491/jgac.2014.22.127

Tóm tắt

https://doi.org/10.54491/jgac.2014.22.127
PDF | Download: 59

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.