Ứng dụng tin học vào bài toán chuyển đổi hệ quy chiếu bản đồ số địa hình
PDF | Download: 46

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đinh, C. H., & Hoàng, T. T. (2017). Ứng dụng tin học vào bài toán chuyển đổi hệ quy chiếu bản đồ số địa hình. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (31), 59–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.212

Tóm tắt

https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.212
PDF | Download: 46

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.