Nghiên cứu lựa chọn phương pháp nội suy xác định hàm lượng một số thông số chất lượng nước khu vực Sông Hồng và Sông Đuống.
PDF | Download: 16

Từ khóa

Ô nhiễm nước
Nội suy
Các thông số chất lượng nước
Sông Hồng
Sông Đuống Water pollution
Spatial interpolation
Water quality parameters
Red River
Duong River

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đinh, T. T. H., Đinh, L. T., Nguyễn , T. T. N., & Đào, K. H. (2024). Nghiên cứu lựa chọn phương pháp nội suy xác định hàm lượng một số thông số chất lượng nước khu vực Sông Hồng và Sông Đuống. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (59), 43–48. https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.718

Tóm tắt

Các kỹ thuật nội suy đã được sử dụng hiệu quả trong các nghiên cứu cứu về tài nguyên, môi trường trên cơ sở các số liệu quan trắc. Bài báo này trình bày kết quả xác định hàm lượng một số thông số chất lượng nước mặt khu vực sông Hồng và sông Đuống, bao gồm COD, BOD5 và NH4+ bằng phương pháp nội suy. 56 điểm lấy mẫu chất lượng nước được sử dụng để nội suy hàm lượng các thông số chất lượng nước cho toàn bộ khu vực nghiên cứu, trong đó 43 mẫu được sử dụng để huấn luyện mô hình và 13 mẫu để đánh giá độ chính xác. 04 kỹ thuật nội suy thông dụng, bao gồm Kriging, Inverse Distance Weighted (IDW), Neighbor Natural và Spline được thử nghiệm để lựa chọn phương pháp có độ chính xác cao nhất. Kết quả nhận được cho thấy, thuật toán IDW đạt độ chính xác cao nhất, thể hiện qua so sánh sai số trung phương (RMSE) đối với cả 03 thông số COD, BOD5 và NH4+. Từ kết quả đạt được, trong nghiên cứu đã xây dựng bản đồ phân bố hàm lượng các thông số COD, BOD5 và NH4+ khu vực nghiên cứu. Kết quả nhận được trong nghiên cứu có thể sử dụng phục vụ công tác giám sát và đánh giá chất lượng nước mặt ở khu vực sông Hồng và sông Đuống, đoạn chảy qua thành phố Hà Nội.

https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.718
PDF | Download: 16

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.