Nghiên cứu phát triển hệ thống quản trị trang bị phục vụ cho cứu hộ cứu nạn dựa vào công nghệ WebGIS mã nguồn mở
PDF | Download: 46

Từ khóa

Quản trị đơn vị
Trang thiết bị
WebGIS
Dữ liệu không gian
Hỗ trợ ra quyết định Unit Administration
Equipment
WebGIS
Spatial data
Decision support

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, Q. Y., Đào, K. H., Lê, V. H. H., & Lương, T. K. D. (2023). Nghiên cứu phát triển hệ thống quản trị trang bị phục vụ cho cứu hộ cứu nạn dựa vào công nghệ WebGIS mã nguồn mở. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (55), 27–33. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.55.672

Tóm tắt

Bài báo này trình bày nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ WebGIS mã nguồn mở trong xây dựng hệ thống phần mềm quản trị dữ liệu không gian đơn vị và trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo cho các nhiệm vụ tác chiến như tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo hóa học, đảm bảo công binh, v.v. Hệ thống có các nhóm chức năng chính như: phân quyền tài khoản người dùng, nhóm người dùng; quản trị dữ liệu chung, dữ liệu trang bị khí tài và dữ liệu không gian đơn vị; cho phép người dùng tìm kiếm nhanh, tìm kiếm chính xác trang thiết bị. Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện tìm kiếm trang thiết bị theo vị trí không gian bất kỳ trên bản đồ, bước đầu hỗ trợ cho người chỉ huy lựa chọn được đơn vị có trang bị đảm bảo cho các nhiệm vụ cấp bách theo một bán kính không gian trên bản đồ WebGIS.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.55.672
PDF | Download: 46

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.