Xây dựng quy trình xác định một số thông số chất lượng nước từ ảnh viễn thám quang học Sentinel 2 và số liệu quan trắc
PDF | Download: 264

Từ khóa

viễn thám
chất lượng nước mặt
độ đục
COD, BOD5, NH4
Sentinel 2 MSI remote sensing
water surface quality
turbidity
COD, BOD5, NH4
Sentinel 2 MSI

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đinh, L. T., Đinh, T. T. H., Chu, V. T., Trịnh, L. H., & Nguyễn, T. T. N. (2022). Xây dựng quy trình xác định một số thông số chất lượng nước từ ảnh viễn thám quang học Sentinel 2 và số liệu quan trắc . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (53), 57–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.53.656

Tóm tắt

Xác định các thông số chất lượng nước mặt từ dữ liệu viễn thám là một vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Bài báo này trình bày kết quả xây dựng quy trình xác định một số thông số chất lượng nước mặt, bao gồm độ đục, COD, BOD5, NH4 + từ ảnh vệ tinh quang học độ phân giải cao Sentinel 2 MSI và số liệu quan trắc, thử nghiệm cho khu vực sông Hồng và sông Đuống đoạn chảy qua thành phố Hà Nội. Kết quả nhận được trong nghiên cứu có thể sử dụng phục vụ theo dõi sự thay đổi hàm lượng các thông số chất lượng nước mặt, cung cấp thông tin đầu vào kịp thời phục vụ công tác quản lý, giám sát chất lượng nước mặt ở các lưu vực sông.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.53.656
PDF | Download: 264

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.