Số 2 (2009)

Đo đạc - Bản đồ và các ngành liên quan

Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý về giáo dục thành phố Hà Nội
Nhữ Thị Xuân, Bùi Ngọc Quý, Bùi Quang Thành, Vũ Phương Lan, Hà Minh Cường, Bùi Thu Phương
10.54491/jgac.2009.2.642
PDF | Download: 5 | View: 22 | Pages: 48-54

Trang địa danh

Về địa danh trong vùng Tày Nùng
Hoàng Văn Ma
10.54491/jgac.2009.2.643
PDF | Download: 3 | View: 13 | Pages: 55-64