Nâng cao độ chính xác của mô hình số địa hình bằng phương pháp lọc Kalman và phép làm trơn Rauch-Tung-Striebel
PDF | Download: 33

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Dương, T. T., Đào, V. K., Trương, M. H., & Nguyễn, Đức M. (2017). Nâng cao độ chính xác của mô hình số địa hình bằng phương pháp lọc Kalman và phép làm trơn Rauch-Tung-Striebel. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (31), 29–34. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.208

Tóm tắt

Mô hình số độ cao (DEM) là dữ liệu cần thiết cho các ứng dụng về nghiên cứu bề mặt trái đất, tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Trên thực tế, có hai cách chính để thành lập DEM là: (1) Phương pháp đo đạc truyền thống trong đó sử dụng các loại máy móc trắc địa để đo đạc trực tiếp bề mặt trái đất, và (2) Phương pháp viễn thám, trong đó việc thu nhận dữ liệu DEM được thực hiện bằng các thiết bị đặt trên các thiết bị bay hoặc vệ tinh. Thực tế thấy rằng phương pháp đo đạc truyền thống thường cho ra sản phẩm DEM có độ chính xác cao (từ 2cm-1m) nhưng chi phí sản xuất cao và năng suất thấp. Ngược lại, phương pháp viễn thám, đặc biệt là sử dụng các dữ liệu vệ tinh có giá thành thấp, năng suất cao, nhưng sản phẩm có độ chính xác thấp (từ 5m-30m). Từ vấn đề trên, chúng tôi đề xuất hướng nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả thành lập DEM bằng phương pháp tích hợp dữ liệu DEM vệ tinh và mặt đất thông qua phép lọc Kalman và phép làm trơn Rauch-Tung-Striebel.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.208
PDF | Download: 33

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.