Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác đo đạc, xử lý số liệu trắc địa trong thi công xây dựng nhà siêu cao tầng ở Việt Nam
PDF | Download: 4

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, V. T., Dương, T. T., & Diêm, C. T. (2020). Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác đo đạc, xử lý số liệu trắc địa trong thi công xây dựng nhà siêu cao tầng ở Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (44), 11–15. https://doi.org/10.54491/jgac.2020.44.298

Tóm tắt

Nội dung của bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng thuật toán và chương trình máy tính nhằm nâng cao hiệu quả công tác đo đạc và xử lý số liệu trắc địa phục vụ thi công xây dựng công trình nhà siêu cao tầng.Kết quả đo đạc và xử lý số liệu thực nghiệm nhằm đánh giá khả năng ứng dụng và độ chính xác đạt được của phần mềm super HBDV1.0 khi bố trí thi công xây dựng nhà cao tầng và siêu cao tầng ở Việt Nam.
https://doi.org/10.54491/jgac.2020.44.298
PDF | Download: 4

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.