Nghiên cứu lựa chọn nguồn dữ liệu đầu vào xây dựng cơ sở dữ liệu ô nhiễm đất
PDF | Download: 169

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hoàng, T. M., Nguyễn, P. S., Nguyễn, T. N., & Nguyễn, Đức M. (2020). Nghiên cứu lựa chọn nguồn dữ liệu đầu vào xây dựng cơ sở dữ liệu ô nhiễm đất. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (43), 7–12. https://doi.org/10.54491/jgac.2020.43.361

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất lựa chọn các nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ô nhiễm đất. Qua nghiên cứu tổng quan về cơ sở dữ liệu ô nhiễm đất; phân tích nội dung, đặc điểm của dữ liệu đầu vào của cơ sở dữ liệu ô nhiễm đất; đánh giá hiện trạng các nguồn tư liệu hiện có và so sánh, đối chiếu các nguồn dữ liệu với yêu cầu đầu vào cho xây dựng các cơ sở dữ liệu ô nhiễm đất nhóm nghiên cứu đề xuất lựa chọn các nguồn dữ liệu và các lớp thông tin cụ thể phục vụ cho xây dựng cơ sở dữ liệu về ô nhiễm đất.
https://doi.org/10.54491/jgac.2020.43.361
PDF | Download: 169

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.