Ứng dụng ảnh viễn thám trong thành lập bản đồ đất nhiễm mặn: Thử nghiệm tại Uông Bí - Quảng Ninh
PDF | Download: 307

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, P. S., Nguyễn, T. A., Nguyễn, T. . H., & Nguyễn, T. T. (2019). Ứng dụng ảnh viễn thám trong thành lập bản đồ đất nhiễm mặn: Thử nghiệm tại Uông Bí - Quảng Ninh. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (39), 28–33. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.39.346

Tóm tắt

Đất bị nhiễm mặn là một trong những quá trình suy thoái đất phổ biến nhất đối với các khu vực mà ở đó lượng bốc hơi lớn hơn lượng mưa hoặc các vùng ven biển. Sử dụng các kênh phổ, ảnh chỉ số của ảnh Landsat8 để nghiên cứu tương quan với giá trị tổng số muối tan (TSMT) tại các mẫu điều tra ngoại nghiệp, từ đó lập hàm hồi quy về độ nhiễm mặn của đất. Đây là cơ sở để tính toán tổng lượng muối tan cho toàn khu vực nghiên cứu. Điều này minh chứng cho khả năng khai thác dữ liệu viễn thám trong thành lập bản đồ mức độ nhiễm mặn của đất. Bài báo này được viết từ kết quả thực hiện Đề tài cấp nhà nước mã số BĐKH.10/16-20 thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 – 2020”
https://doi.org/10.54491/jgac.2019.39.346
PDF | Download: 307

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.