Xây dựng vùng giá trị đất khu vực đất phi nông nghiệp tại đô thị bằng mô hình thống kê và công nghệ GIS
PDF | Download: 30

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, P. S. (2015). Xây dựng vùng giá trị đất khu vực đất phi nông nghiệp tại đô thị bằng mô hình thống kê và công nghệ GIS. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (25), 11–17. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.25.149

Tóm tắt

https://doi.org/10.54491/jgac.2015.25.149
PDF | Download: 30

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.