Giới thiệu khả năng làm giảm ảnh hưởng mây mờ trấn ảnh viễn thám của phần mềm xử lí ảnh scanex image processor 3.0
PDF | Download: 31

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. A., Hoàng, M. H., & Khổng, T. V. A. (2011). Giới thiệu khả năng làm giảm ảnh hưởng mây mờ trấn ảnh viễn thám của phần mềm xử lí ảnh scanex image processor 3.0. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (10), 36–42. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.10.472

Tóm tắt

Nội dung của bài báo giới thiệu về thuật toán, quy trình và khả năng làm giảm ảnh hưởng mây mờ trên ảnh vệ tinh của phần mềm xử lý ảnh viễn thám ScanEx Image Processor 3.0, từ đó thử nghiệm trên một số loại ảnh Viễn thám và đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi trong điều kiện áp dụng ở Việt nam.
https://doi.org/10.54491/jgac.2011.10.472
PDF | Download: 31

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.