Độ chính xác định vị đối tượng địa lý trong lòng đất bằng công nghệ Georadar.
PDF | Download: 21

Từ khóa

Đối tượng địa lý trong lòng đất
Độ chính xác định vị
GeoRadar Underground geographic features
Positioning accuracy
GeoRadar

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn , P. S., Lê, V. N., & Nguyễn , T. T. (2024). Độ chính xác định vị đối tượng địa lý trong lòng đất bằng công nghệ Georadar . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (59), 27–35. https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.716

Tóm tắt

Radar xuyên đất (GPR/GeoRadar) đang được ứng dụng rộng rãi trên thế giới để phát hiện và thành lập bản đồ các đối tượng ngầm, gọi chung là đối tượng địa lý trong lòng đất. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có quy định cụ thể về quy trình dò quét và thành lập bản đồ cho các đối tượng này. Bài báo giới thiệu cơ sở khoa học đề xuất độ chính xác mặt phẳng và độ sâu của đối tượng địa lý, dựa trên việc tổng hợp các tiêu chuẩn quốc tế, các quy định về ứng dụng GeoRadar trong dò tìm đối tượng ngầm của các quốc gia, kết quả nghiên cứu thực nghiệm và đặc tính kỹ thuật của thiết bị GeoRadar RIS Himod #4. Đây là nội dung quan trọng trong Tiêu chuẩn cơ sở "Khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ đối tượng địa lý trong lòng đất thuộc phạm vi tầng nông - Phương pháp GeoRadar" do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ ban hành năm 2023, nhằm đảm bảo tính thống nhất và khoa học khi ứng dụng GPR trong các nhiệm vụ của Viện.

https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.716
PDF | Download: 21

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.