Về công nghệ Lidar
PDF | Download: 30

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, Đình T., Lê, V. H., & Phạm, V. T. (2010). Về công nghệ Lidar. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (5), 19–22. https://doi.org/10.54491/jgac.2010.5.418