Số 6 (2010)

Trao đổi - Ý kiến

Ứng dụng ảnh viễn thám để hiệu chỉnh mô hình thủy văn thủy lực MIKE11
Nguyễn Xuân Lâm, Trần Tuấn Đạt
10.54491/jgac.2010.6.431
PDF | Download: 36 | View: 56 | Pages: 42-48
Xu hướng sản xuất và cập nhật bản đồ địa hình quốc gia từ cơ sở dữ liệu nền địa lý
Nguyễn Đức Tuệ, Trịnh Thị Tố Uyên, Trần Hoài Nam
10.54491/jgac.2010.6.432
PDF | Download: 28 | View: 29 | Pages: 49-54
Cơ sở toán học của sự tích hợp sử dụng lidar và hệ thống đạo hàng quán tính INS/IMU
Trần Đình Trí, Lê Văn Hà
10.54491/jgac.2010.6.433
PDF | Download: 30 | View: 38 | Pages: 55-59

Đo đạc - Bản đồ và các ngành liên quan

Một số kết quả nghiên cứu ứng dungj viễn thám trong giám sát môi trường sinh thái tại các khu vực khai thác khoáng sản
Vũ Đình Thảo, Bùi Anh Thơ, Phạm Vĩnh Hà
10.54491/jgac.2010.6.434
PDF | Download: 38 | View: 27 | Pages: 60-66
Ứng dụng phương pháp Hanzen trong xây dựng lưới khống chế đo vẽ về bản đồ địa giới hành chính
Mai Văn Hiện, Lê Hùng Sơn, Trần Đình Thành, Nguyễn Văn Tuyển
10.54491/jgac.2010.6.435
PDF | Download: 49 | View: 61 | Pages: 67-71
Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý môi trường vùng than Cẩm Phả
Cao Xuân Trường, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Bùi Việt Phương
10.54491/jgac.2010.6.436
PDF | Download: 87 | View: 38 | Pages: 72-78