Sử dụng trị đo GPS trong bài toán khôi phục điểm thiên văn trắc địa bị mất
PDF | Download: 29

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Bùi, Đăng Q. (2011). Sử dụng trị đo GPS trong bài toán khôi phục điểm thiên văn trắc địa bị mất . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (7), 13–18. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.438

Tóm tắt

Như đã trình bày trong tài liệu [3], việc bổ sung các điểm thiên văn trắc địa bị mất trên thực địa là cần thiết với bài toán hiệu chỉnh hiện đại các dữ liệu thiên văn trắc địa trong CSDL trắc địa phục vụ xây dựng hệ thống thông tin trắc địa quốc gia. Hiện nay việc bổ sung các điểm thiên văn trắc địa bị mất bằng phương pháp đo hướng không còn tồn tại, thay vào đó là công nghệ GPS. Bài báo khoa học này đề cập đến việc lập phương trình số hiệu chỉnh của trị đo GPS và trọng số của phương trình đó so với các trị đo hướng trong mạng lưới Thiên văn trắc địa để đưa vào tính toán bình sai truy hồi trong nhóm bài toán phục hồi điểm bị mất.
https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.438
PDF | Download: 29

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.