Phương pháp kiểm định tọa độ đo bằng máy toàn đạc điện tử
PDF | Download: 116

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Bùi, Đăng Q., Nguyễn, V. S., & Nguyễn, T. T. H. (2021). Phương pháp kiểm định tọa độ đo bằng máy toàn đạc điện tử. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (47), 18–25. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.47.235

Tóm tắt

Trước mỗi công trình hoặc định kỳ máy toàn đạc điện tử phải được kiểm định để đánh giá xem máy có đáp ứng yêu cầu của công trình hay không. Một trong những kết quả đo của máy toàn đạc điện tử là tọa độ. Ở Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu nào về kiểm định kết quả đo này. Bài báo trình bày quy trình kiểm định tọa độ đo bằng máy toàn đạc điện tử. Quy trình kiểm định được nghiên cứu chi tiết từ việc bố trí bãi kiểm định, trình tự đo đạc và các bước tính toán. Quy trình kiểm định này phù hợp với tiêu chuẩn của quốc tế. Thực nghiệm kiểm định tọa độ được thực hiện đối với máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 520K. Kết quả thực nghiệm cho thấy độ lệch chuẩn kiểm định tọa độ của máy đạt ±0,8 mm.
https://doi.org/10.54491/jgac.2021.47.235
PDF | Download: 116

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.