Số 19 (2014)

Đo đạc - Bản đồ và các ngành liên quan

Ứng dụng GIS trong xây dựng mô hình 3D phục vụ cho quy hoạch không gian đô thị quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Nguyễn Bích Ngọc, Đào Đức Hưởng, Trần Thị Phượng
10.54491/jgac.2014.19.101
PDF | Download: 183 | View: 252 | Pages: 47-55
Ứng dụng GIS trong công tác quản lý Nhà nước về cấp đất tổ chức tại Gia Lai
Trần Quốc Khánh
10.54491/jgac.2014.19.102
PDF | Download: 101 | View: 32 | Pages: 56-60