Atlas điện tử Tây Nguyên
PDF | Download: 89

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. X., Đinh, B. N., Nguyễn, T. M. D., Nguyễn, T. A., Nguyễn, Đình K., & Lê, T. K. T. (2017). Atlas điện tử Tây Nguyên. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (31), 52–58. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.211

Tóm tắt

Atlas điện tử Tây Nguyên được xây dựng theo đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và Atlas điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên” thuộc Chương trình Tây Nguyên 3. Nội dung của bài báo giới thiệu tổng hợp quá trình xây dựng hệ thống với các “công cụ kỹ thuật” tiên tiến hiện nay theo công nghệ WebGis.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.211
PDF | Download: 89

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.