Đánh giá độ chính xác của mô hình quasigeoid EGM2008 trên lãnh thổ Việt Nam
PDF | Download: 150

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H. (2014). Đánh giá độ chính xác của mô hình quasigeoid EGM2008 trên lãnh thổ Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (20), 1–13. https://doi.org/10.54491/jgac.2014.20.103

Tóm tắt

Bài báo khoa học này đã đánh giá độ chính xác của mô hình Quasigeoid trọng lực cục bộ được xây dựng từ mô hình EGM2008 và được chuyển về mặt Quasigeoid Hòn Dấu. Khi so sánh với mô hình Quasigeoid GPS/thủy chuẩn cục bộ được xây dựng dựa trên 185 giá trị dị thường độ cao GPS/thủy chuẩn của 185 điểm độ cao hạng I quốc gia, độ chính xác của mô hình Quasigeoid trọng lực cục bộ ở mức ± 8,5 cm độ chênh nhỏ nhất giữa dị thường độ cao GPS/thủy chuẩn và dị thường độ cao trọng lực bằng -0,224m, còn độ chênh lớn nhất bằng 0,236m.
https://doi.org/10.54491/jgac.2014.20.103
PDF | Download: 150

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.