Ước tính ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất đến giá trị đất, thử nghiệm cho khu vực đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
PDF | Download: 43

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, P. S., Nguyễn, T. T., & Nguyễn, T. T. H. (2019). Ước tính ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất đến giá trị đất, thử nghiệm cho khu vực đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (39), 7–14. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.39.343

Tóm tắt

Bài báo đề cập đến phương pháp thành lập bản đồ giá trị đất dựa trên lý thuyết Hedonic và công nghệ GIS, từ đó có thể dự báo được sự biến động của giá trị đất khi thay đổi các yếu tố ảnh hưởng. Quy hoạch sử dụng đất là một trong các yếu tố hình thành giá trị đất trong tương lai. Viêc dự báo được tác động của quy hoạch sử dụng đất đến xu thế biến động giá trị đất là cần thiết, phương pháp xác định giá trị đất dựa trên kỹ thuật máy tính và GIS có thể giải quyết được vấn đề này. Trong bài báo đã thực nghiệm cho khu vực đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
https://doi.org/10.54491/jgac.2019.39.343
PDF | Download: 43

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.