Số 8 (2011)

Đo đạc - Bản đồ và các ngành liên quan

Phân tích độ ổn định hệ thống mốc độ cao cơ sở trong quan trắc lún công trình
Trần Khánh, Phạm Đình Dương
10.54491/jgac.2011.8.455
PDF | Download: 56 | View: 76 | Pages: 52-56
Úăng dụng công nghệ GPS trong công tác chỉnh lý biến động địa giới hành chính các cấp
Mai Văn Hiện
10.54491/jgac.2011.8.456
PDF | Download: 57 | View: 38 | Pages: 57-63