Nghiên cứu sử dụng mặt ellipsoid trong đo vẽ địa hènh đáy biển ở nước ta
PDF | Download: 28

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, H. L., & Nguyễn, S. C. (2011). Nghiên cứu sử dụng mặt ellipsoid trong đo vẽ địa hènh đáy biển ở nước ta. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (8), 21–27. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.8.451

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu nguyên lý sử dụng ellipsoid làm mặt khởi tính độ cao trong đo vẽ địa hình đáy biển và trình bầy một số kết quả triển khai cụ thể ở nước ta. Đã cho thấy tính khả thi và hiệu quả của cách làm này, đặc biệt trong việc loại bỏ công đoạn quan trắc triều nhất thiết phải tiến hành theo công nghệ truyền thống, đồng thời đảm bảo tính ổn định cao theo thời gian và tính linh hoạt trong khai thác sử dụng của số liệu địa hình đáy biển.
https://doi.org/10.54491/jgac.2011.8.451
PDF | Download: 28

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.