Đề xuất quy trình chọn điểm chôn mốc độ cao quốc gia mới cho khu vực phía nam
PDF | Download: 33

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, X. C. (2015). Đề xuất quy trình chọn điểm chôn mốc độ cao quốc gia mới cho khu vực phía nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (24), 30–39. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.24.143

Tóm tắt

Hiện tượng các mốc độ cao quốc gia đang bị lún với các mức độ khác nhau, đặc biệt ở những khu vực có nền đất yếu tại khu vực phía Nam, đã được khẳng định qua những kết quả nghiên cứu, khảo sát và đo kiểm tra trong vài năm gần đây. Để hoàn thiện hệ thống mốc độ cao quốc gia cần thực hiện một loat các giải pháp đồng bộ. Trong bài trước đã giới thiệu một số giải pháp về mốc như: thay đổi tiếp cận về mốc độ cao và phương án bố trí mốc độ cao hiện hành, điều chỉnh thiết kế mốc độ cao. Nội dung chính của bài báo này là giới thiệu đề xuất một quy trình chọn điểm chôn mốc mới cho khu vực phía Nam.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.24.143
PDF | Download: 33

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.