Nghiên cứu phân lớp nội dung và gắn giá trị ưu tiên cho các đối tượng thủy hệ trong tổng quát hóa bản đồ tự động.
PDF | Download: 13

Từ khóa

Tổng quát hóa
Hệ thống thủy hệ
Cấu trúc cây
Thứ bậc Generalization
Water system
Tree structure
The level

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. H., Vũ, X. C., & Nguyễn , T. H. (2024). Nghiên cứu phân lớp nội dung và gắn giá trị ưu tiên cho các đối tượng thủy hệ trong tổng quát hóa bản đồ tự động . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (59), 49–57. https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.719

Tóm tắt

Tổng quát hóa bản đồ tự động là xu thế tất yếu, tuy nhiên đa số các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào khía cạnh kỹ thuật. Riêng đối với thủy hệ là yếu tố vô cùng quan trọng trên bản đồ và rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi tỷ lệ theo các phạm vi khác nhau, do đó việc lựa chọn và đơn giản hóa cần căn cứ vào đặc tính phân bố và liên kết để tránh mất mát thông tin quan trọng. Nghiên cứu này đề xuất giải pháp phân loại, xác định thứ bậc và gán giá trị ưu tiên cho các yếu tố thủy hệ. Cụ thể, dựa trên cấu trúc "cây" có hướng của mạng lưới để xác định các mối quan hệ "mẹ-con" và thiết lập thứ tự ưu tiên. Tiếp đó, sử dụng thuật toán loại bỏ thứ bậc giúp lựa chọn các yếu tố cần giữ lại phù hợp theo tỷ lệ bản đồ mục tiêu. Cuối cùng, sử dụng thuật toán loại bỏ thứ bậc theo tỷ lệ, sử dụng các dữ liệu mẫu thử nghiệm trên địa bàn huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An và đánh giá kết quả.

https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.719
PDF | Download: 13

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.