Nghiên cứu dự báo biến động bề mặt không thấm khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ dữ liệu Viễn thám và GIS.
PDF | Download: 249

Từ khóa

Bề mặt không thấm
Viễn thám
GIS
Mô hình hóa
Thành phố Hồ Chí Minh Impervious surface
Remote sensing
GIS
Modeling
Ho Chi Minh City

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, V. T., Trịnh, L. H., Nguyễn, V. T., & Vũ, X. C. (2023). Nghiên cứu dự báo biến động bề mặt không thấm khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ dữ liệu Viễn thám và GIS . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (56), 25–33. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.682

Tóm tắt

Sự gia tăng diện tích bề mặt không thấm đã dẫn đến những tác động tiêu cực tới môi trường đô thị, trong đó có sự gia tăng nguy cơ ngập lụt, suy giảm diện tích thảm thực vật, hình thành đảo nhiệt đô thị. Bài báo này trình bày kết quả xây dựng mô hình dự báo biến động bề mặt không thấm khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ dữ liệu viễn thám và GIS. Ảnh vệ tinh Landsat giai đoạn 2002 – 2022 được sử dụng để phân loại bề mặt không thấm, chiết xuất các lớp thông tin về lớp phủ thực vật, nhiệt độ bề mặt, kết hợp với các lớp dữ liệu về địa hình, dân cư để mô hình hóa và dự báo biến động bề mặt không thấm. Kết quả nhận được trong nghiên cứu có thể được sử dụng hiệu quả phục vụ công tác quy hoạch đô thị, giảm thiểu ảnh hưởng của quá trình gia tăng bề mặt không thấm đến môi trường khu vực đô thị.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.682
PDF | Download: 249

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.