Hiện tượng lún mốc độ cao quốc gia tại khu vực phía Nam và giải pháp khắc phục
PDF | Download: 81

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, X. C., Vũ, V. T., & Trần, Đình Ấu. (2015). Hiện tượng lún mốc độ cao quốc gia tại khu vực phía Nam và giải pháp khắc phục. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (23), 28–34. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.23.133

Tóm tắt

Những năm gần đây, hiện tượng các công trình bị lún, sụt, bị nghiêng, bị hư hại tại các đô thị lớn xảy ra ngày càng nhiều. Điều đáng lưu tâm là hiện tượng lún cục bộ trên những nền đất yếu không chỉ liên quan đến các công trình xây dựng dân dụng và hệ thống cơ sở hạ tầng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình đo đạc bản đồ, đặc biệt là các mốc độ cao quốc gia tại khu vực phía Nam. Hiện tượng này đang trở thành thách thức thực sự cho ngành đo đạc bản đồ trước yêu cầu cung cấp số liệu gốc chính xác cho kịch bản biến đổi khí hậu và cung cấp số liệu độ cao cho các mục tiêu kinh tế - xã hội nói chung. Báo cáo này nhằm mục tiêu khẳng định mức độ nghiêm trọng của hiện tượng lún mốc độ cao quốc gia tại khu vực phía Nam và đề xuất một số giải pháp cần thiết để khắc phục.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.23.133
PDF | Download: 81

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.