Đề xuất phương pháp tiếp cận xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ đa tỷ lệ
PDF | Download: 58

Từ khóa

Multi-scale database
Cartographic generalizations
Objectively evaluating map content Cơ sở dữ liệu đa tỷ lệ
Tổng quát hoá bản đồ
Đánh giá khách quan nội dung bản đồ

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, X. C. (2017). Đề xuất phương pháp tiếp cận xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ đa tỷ lệ. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (32), 32–40. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.32.217

Tóm tắt

Cơ sở dữ liệu đa tỷ lệ có thể được coi là hệ quả tất yếu của những nghiên cứu về tổng quát hoá bản đồ và đa thể hiện trong môi trường cơ sở dữ liệu. Trong đó, một trong những vấn đề quan trọng nhất là cần có phương pháp khách quan để kiểm soát nội dung thể hiện của bản đồ ở các tỷ lệ khác nhau. Bài báo này giới thiệu một tiếp cận xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ đa tỷ lệ dựa trên nền tảng các tiêu chí đánh giá khách quan nội dung bản đồ.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.32.217
PDF | Download: 58

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.