Phân tích hiện trạng sử dụng đất của các nhóm dân tộc thiểu số phục vụ phát triển bền vững tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
PDF | Download: 248

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, V. T., & Nguyễn, X. S. (2010). Phân tích hiện trạng sử dụng đất của các nhóm dân tộc thiểu số phục vụ phát triển bền vững tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (3), 55–59. https://doi.org/10.54491/jgac.2010.3.402

Tóm tắt

không có
https://doi.org/10.54491/jgac.2010.3.402
PDF | Download: 248

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.