Số 54 (2022)

Nghiên cứu

Hạ tầng công nghệ trong thành lập bản đồ thời gian thực
Đặng Hùng Võ, Trịnh Anh Cơ, Nguyễn Phi Sơn, Nguyễn Thanh Thủy
10.54491/jgac.2022.54.660
PDF | Download: 64 | View: 59 | Pages: 1-9
So sánh độ chính xác định vị điểm khi dùng sản phẩm vệ tinh của CNES và CODE
Nguyễn Ngọc Lâu
10.54491/jgac.2022.54.661
PDF | Download: 27 | View: 46 | Pages: 10-16