Thành lập bản đồ hệ thống sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định theo tiếp cận cảnh quan địa mạo-thổ nhưỡng
PDF | Download: 213

Từ khóa

Land use system
Soil-Geomorphology
Phu My. Hệ thống sử dụng đất
Địa mạo-thổ nhưỡng
Phù Mỹ

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. Đợi, Nguyễn, C. H., & Trần, V. T. (2021). Thành lập bản đồ hệ thống sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định theo tiếp cận cảnh quan địa mạo-thổ nhưỡng. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (48), 35–41. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.48.247

Tóm tắt

Đơn vị đất đai vẫn được xem là đối tượng cơ bản nhất trong đánh giá đất đai để chỉ ra sự thích nghi của các loại sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc đánh giá dựa trên đơn vị đất đai chưa đánh giá tổng hợp được các yếu tố kinh tế-xã hội và môi trường cũng như việc giải quyết bài toán đánh giá đa quy mô lãnh thổ. Nghiên cứu này dựa trên tiếp cận cảnh quan địa mạo-thổ nhưỡng là hướng nghiên cứu mới để xác định các chỉ tiêu xây dựng, phân cấp đơn vị đất đai và phân loại sử dụng đất, từ đó thành lập bản đồ hệ thống sử dụng đất nông nghiệp cho huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Hệ thống sử dụng đất thể hiện được mối quan hệ theo cấu trúc đứng của cảnh quan địa lý của các nhân tố cấu thành và sẽ được sử dụng là đơn vị đánh giá sự thích hợp của loại sử dụng đất trong hệ thống sử dụng đất đó.
https://doi.org/10.54491/jgac.2021.48.247
PDF | Download: 213

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.