Ứng dụng GIS kết hợp kỹ thuật phân cấp thứ bậc AHP và lý thuyết mờ trong việc lựa chọn vị trí quy hoạch cụm công nghiệp tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
PDF | Download: 341

Từ khóa

Industrial clusters
GIS
Fuzzy logic
AHP
Hoai Duc district. Cụm công nghiệp
GIS
lý thuyết mờ
AHP
huyện Hoài Đức.

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, K. H., Đồng, V. H., Dương, H. L., Trần, T. V. A., & Trần, V. T. (2021). Ứng dụng GIS kết hợp kỹ thuật phân cấp thứ bậc AHP và lý thuyết mờ trong việc lựa chọn vị trí quy hoạch cụm công nghiệp tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (48), 42–50. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.48.248

Tóm tắt

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó xây dựng các khu, cụm công nghiệp đã góp phần làm cho kinh tế nước ta phát triển mạnh trong những năm vừa qua. Tính đến hết năm 2020, toàn quốc có 968 cụm công nghiệp được thành lập [8]. Tuy nhiên, hiện nay việc bố trí vị trí xây dựng các cụm công nghiệp tại các địa phương vừa đảm bảo về lợi ích kinh tế nhưng đồng thời cần đảm bảo về môi trường còn nhiều khó khăn. Số cụm công nghiệp có biện pháp bảo vệ môi trường, công trình xử lý chất thải chỉ chiếm khoảng 19,3%. Dưới góc độ nhà quy hoạch về đất đai, việc lựa chọn vị trí quy hoạch các đối tượng dễ gây tổn thương cho môi trường như khu vực sản xuất công nghiệp là việc làm rất quan trọng. Sự kết hợp giữa phương pháp phân tích thứ bậc AHP, lý thuyết mờ Fuzzy và công nghệ GIS giúp xác định vị trí thích hợp và đánh giá sự hợp lý cho các vị trí quy hoạch. Nghiên cứu thực hiện tại huyện Hoài Đức, huyện ngoại thành Hà Nội là địa bàn có khá nhiều các cụm công nghiệp, làng nghề sản xuất.
https://doi.org/10.54491/jgac.2021.48.248
PDF | Download: 341

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.