Quasigeoid cục bộ và quasigeoid toàn cầu
PDF | Download: 24

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, H. L., & Neyman, Y. M. (2010). Quasigeoid cục bộ và quasigeoid toàn cầu. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (6), 18–25. https://doi.org/10.54491/jgac.2010.6.428

Tóm tắt

Như đã biết, dị thường độ cao xác định theo số liệu trọng lực bằng các phương pháp tích phân số, biến đổi Furie nhanh, collocation v.v… liên quan tới quasigeoid toàn cầu tương ứng với hệ thống tham khảo toàn cầu và mặt đẳng thế trung bình trên qui mô toàn cầu đi qua một điểm khởi tính. Song, các lãnh thổ (quốc gia) riêng biệt lại thường quan tâm đến việc có điểm khởi tính riêng của mình. Nhưng, khi đó giá trị thế trọng trường tại điểm khởi tính cục bộ như thế thường không xác định và chênh khác so với giá trị chung cho toàn cầu. Điều này dẫn đến sự thay đổi về giá trị độ cao chuẩn và giá trị dị thường độ cao nhận được. Bài báo trình bày tổng quan về các tính toán cho phép đánh giá đại lượng xê dịch của quasigeoid cục bộ so với quasigeoid toàn cầu và giới thiệu một vài kết quả thực nghiệm có liên quan ở Việt nam.
https://doi.org/10.54491/jgac.2010.6.428
PDF | Download: 24

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.