Thêm một thể nghiệm đo cao GPS đạt độ chính xác thuỷ chuẩn hạng III nhà nước ở Việt Nam
PDF | Download: 38

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, H. L., & Bùi, Q. T. (2010). Thêm một thể nghiệm đo cao GPS đạt độ chính xác thuỷ chuẩn hạng III nhà nước ở Việt Nam . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (4), 9–13. https://doi.org/10.54491/jgac.2010.4.406

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu một thử nghiệm đo cao GPS được tiến hành trên cơ sở sử dụng số liệu đo đạc của thực tế sản xuất ở khu vực nam Trung bộ của nước ta. Dị thường độ cao GPS-Thuỷ chuẩn được nội suy bằng hàm spline từ các điểm “cứng” tại đó vừa có số liệu đo GPS, vừa có số liệu đo thuỷ chuẩn chính xác cao, sang cho điểm xét nằm cách điểm “cứng” tới 60 km thông qua số liệu phụ trợ là dị thường độ cao tính theo mô hình trọng trường toàn cầu EGM-2008. Kết quả là giá trị độ cao chuẩn nhận được tại điểm xét có sai số trung phương không vượt quá 10√s (mm). Đây có thể được xem là một thể nghiệm bổ sung góp phần khẳng định khả năng hiện thực triển khai đo cao GPS đạt độ chính xác thuỷ chuẩn hạng III nhà nước ở nước ta hi ện nay.
https://doi.org/10.54491/jgac.2010.4.406
PDF | Download: 38

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.