Ảnh hưởng của địa hình trong dị thường độ cao ở một số vùng đồi núi đặc trưng của nước ta
PDF | Download: 4
PDF | Download: 0

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, H. L., & Phùng, T. T. (2009). Ảnh hưởng của địa hình trong dị thường độ cao ở một số vùng đồi núi đặc trưng của nước ta. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (1), 12–15. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.618

Tóm tắt

Trên cơ sở sử dụng phương pháp tích phân các tác giả đã tính ảnh hưởng của độ cao địa hình trong dị thường độ cao ở 4 vùng đồi núi đặc trưng của nước ta. Số liệu tính toán nhận được cho thấy là ở vùng tây bắc, bắc Bắc bộ và bắc Trung bộ ảnh hưởng của địa hình trong dị thường độ cao đạt cõ 0,2 m và đổi dấu từ “-“ sang “+” ở độ cao xấp xỉ 1000 m; Ở khu vực nam Trung bộ ảnh hưởng này có thể đạt tới 0,6 - 0,7 m và không đổi dấu. Có xu hướng tăng dần của ảnh hưởng này theo độ cao địa hình, nhưng không tuân theo quy luật tuyến tính. Rõ ràng là cần tính đến ảnh hưởng của độ cao địa hình trong dị thường độ cao cho từng khu vực cụ thể trên lãnh thổ.

https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.618
PDF | Download: 4
PDF | Download: 0

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.