Khảo sát sự thay đổi giá trị ảnh hưởng của địa hình trong dị thường độ cao tại khu vực vùng núi Lai Châu -Sơn La theo bán kính vùng xét
PDF | Download: 33

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, H. L., & Phạm, T. H. (2010). Khảo sát sự thay đổi giá trị ảnh hưởng của địa hình trong dị thường độ cao tại khu vực vùng núi Lai Châu -Sơn La theo bán kính vùng xét. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (3), 32–36. https://doi.org/10.54491/jgac.2010.3.398

Tóm tắt

Bài báo trình bày về kết quả kháo sát sự thay đổi giá trị ảnh hưởng của điạ hình trong dị thường độ cao theo bán kính vùng xét. Chúng tôi đã dùng cả hai phương pháp do tác giả Phạm Hoàng Lân (Việtnam) và Shaofeng Bian (Trung Quốc) đề xuất. Kết quả tính theo hai phương pháp xấp xỉ bằng nhau, độ chênh lớn nhất là 6mm, trung bình 2mm và nhỏ nhất 0mm. Thực hiện phân tích kết quả tính theo các bán kính vùng xét khác nhau, chúng tôi đã đề xuất phương án giảm bán kính vùng lấy tích phân nhằm giảm được thời gian và kinh phí khi tính ảnh hưởng của địa hình trong dị thường độ cao cho một điểm xét bất kỳ tại vùng thực nghiệm Lai Châu-Sơn La.
https://doi.org/10.54491/jgac.2010.3.398
PDF | Download: 33

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.