Phương cách chuẩn hoá địa danh Việt Nam
PDF | Download: 4
PDF | Download: 0

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trịnh, A. C. (2009). Phương cách chuẩn hoá địa danh Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (1), 57–59. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.628