Hạ tầng công nghệ trong thành lập bản đồ thời gian thực
PDF | Download: 77

Từ khóa

WebGIS
Cảm biến
Bản đồ thời gian thực
Bản đồ tiếng ồn thời gian thực WebGIS
Sensor
Real-time mapping
Real-time noise map

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đặng, H. V., Trịnh, A. C., Nguyễn, P. S., & Nguyễn, T. T. (2022). Hạ tầng công nghệ trong thành lập bản đồ thời gian thực. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (54), 1–9. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.54.660

Tóm tắt

Hệ thống thành lập bản đồ thời gian thực là sự kết hợp giữa công nghệ thông tin và truyền thông (Information and Communication Technology - ICT), kỹ thuật bản đồ và phân tích không gian GIS (Geographical Information System) theo thời gian thực. Hệ thống này có kiến trúc bao gồm lớp cảm biến và cơ sở hạ tầng; lớp chức năng và dịch vụ; lớp ứng dụng và hiển thị trước khi phân phối đến người dùng. Sự phát triển của ICT và GIS đã tạo lập nên cơ sở để hình thành và phát triển một sản phẩm hiện đại của bản đồ học: Bản đồ thời gian thực, nhằm cung cấp kịp thời, nhanh chóng thông tin, dữ liệu gắn với không - thời gian của các đối tượng, hiện tượng, quá trình tự nhiên, môi trường và xã hội đến người dùng một cách trực quan, sinh động. Bài báo này giới thiệu hạ tầng công nghệ chính được phát triển, ứng dụng vào thành lập bản đồ thời gian thực và giới thiệu hệ thống xuất bản bản đồ tiếng ồn thời gian thực đã được Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phát triển thành công năm 2021.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.54.660
PDF | Download: 77

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.