Thành lập bản đồ theo thời gian thực
PDF | Download: 43

Từ khóa

Bản đồ thời gian thực
RM
ICT Real-time map
RM
ICT

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đặng, H. V., Trịnh, A. C., & Nguyễn, P. S. (2022). Thành lập bản đồ theo thời gian thực. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (51), 1–9. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.51.559

Tóm tắt

Bài báo trình bày tóm tắt sự cần thiết của bản đồ thời gian thực (Real-time map) và những điều kiện cần cho thành lập và công bố bản đồ theo thời gian thực (Real-time Mapping). Các tác giả coi việc thành lập bản đồ theo thời gian thực là xu hướng tất yếu của bản đồ học trong cách mạng công nghiệp 4.0, khi nhiều thông tin phục vụ ra quyết định phải kịp thời và đầy đủ.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.51.559
PDF | Download: 43

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.